Kleine jeugdhulpaanbieders niet meer verplicht accountantsverklaring over te leggen

Kleine jeugdhulpaanbieders zijn niet langer verplicht om bij het indienen van hun jaardocument een accountantsverklaring over te leggen. Voor deze kleine aanbieders worden de kosten hiervoor niet proportioneel geacht.

Dit staat in de wijziging van de Regeling Jeugdwet die de staatsecretarissen van VWS en V&J vandaag in de Staatscourant hebben gepubliceerd.

Een AMHK (advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) blijft wel verplicht een Jeugd verklaring van een accountant over te leggen bij het indienen van het jaardocument. Ook voor gecertificeerde instellingen verandert er niets. Verder blijft op basis van artikel 1.7 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) inschakeling van een accountant nodig voor de in de jaarrekening op te nemen WNT-gegevens.

Deze regeling mag voor het eerst worden toegepast bij het opstellen van de jaarrekening over het verslagjaar 2015. In de uitvoeringspraktijk is al rekening gehouden met voorliggende regeling. De terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2016 strekt ertoe zeker te stellen dat ook jaarrekeningen over 2015 die tussen 1 januari 2016 en de datum waarop voorliggende regeling in werking treedt door de hier bedoelde kleine ondernemingen zijn vastgesteld, niet van een accountantsverklaring hoeven te zijn voorzien.

This is Sliced Diazo Plone Theme